Juridische ondersteuning

De BCMM (Beroepsvereniging Componisten Multimedia) zet zich in voor Nederlandse mediacomponisten. Iedereen die componeert voor multimediale projecten kan zich aansluiten. De BCMM behartigt de belangen van mediacomponisten op vele vlakken. Daarnaast profiteren leden van juridische ondersteuning, interessante events en vele andere voordelen.

Rechtsbijstand vanuit BCMM

De Beroepsvereniging Componisten MultiMedia (BCMM) biedt haar leden rechtsbijstand inzake juridische kwesties waar zij als mediacomponist mee te maken kunnen krijgen. Het eerste advies wordt aangeboden vanuit de vereniging. Uitgebreidere juridische bijstand is indien vereist mogelijk tegen betaling. Hiervoor heeft BCMM een gereduceerd ledentarief afgesproken met de aan haar verbonden jurist.

I Rechtsbijstand

1. Individueel advies aan BCMM leden:

 • Juridische check van overeenkomsten die direct gerelateerd zijn aan de activiteiten van mediacomponisten (bijvoorbeeld een componisten-/opdrachtovereenkomst, uitgaveovereenkomst of licentieovereenkomst); en
 • Juridisch advies aangaande intellectuele eigendomsrechtelijke en contractrechtelijke aspecten van de praktijk van mediacomponisten.
  Voor juridische vraagstukken buiten de bovengenoemde kaders wordt geen rechtsbijstand vanuit BCMM aangeboden, doorverwijzing is doorgaans wel mogelijk.

2. Algemene juridische bronnen van BCMM:

  • FAQ. Raadpleeg het overzicht van veel gestelde juridische vragen. Dit bestand wordt periodiek bijgewerkt.
   Templates. Gebruik de modelovereenkomsten / templates voor de meest voorkomende afspraken van mediacomponisten.

  II. Omvang

  De juridische bijstand die BCMM haar leden aanbiedt is vastgesteld op: maximaal 1 uur individueel advies per betalend regulier lid, gedurende een kalenderjaar. Studentleden kunnen geen gratis gebruik maken van het individueel juridisch advies van onze jurist, echter wel van onze algemene juridische bronnen en het hieronder genoemde gereduceerde tarief

  Eventuele verdere juridische bijstand geschiedt tegen betaling van het gereduceerde uurtarief dat is afgesproken met de aan BCMM verbonden jurist, Mattijs van Andel, van Press Play Legal: de eerste 4 uur tegen een introductietarief van €125,- per uur; verdere dienstverlening €150,-.

  III. Voorwaarden

  Individueel Advies

  • Individueel advies wordt alleen verleend voor kwesties die op zijn vroegst drie maanden na aanvang van het lidmaatschap zijn ontstaan, zijnde de datum waarop het voor een lid redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat rechtshulp vereist is.
  • Alleen een betalend lid – niet zijnde een studentlid – kan beroep doen op de rechtsbijstandverlening. Als tijdens of vóór de behandeling van een juridische kwestie blijkt dat een lid een betalingsachterstand heeft wordt de rechtsbijstandsverlening gestaakt of niet gestart. Het lidmaatschapsgeld is- of blijft terstond opeisbaar.
  • Op individueel advies zijn de voorwaarden van de relevante juridische dienstverlener van toepassing. Indien vereist zal het lid een formulier ontvangen waarin de jurist wordt gemachtigd voor het lid op te treden.
  • Juridische procedures bij een rechter, arbitragecommissie, geschillencommissie of vergelijkbaar zijn uitgezonderd van de rechtsbijstand; doorverwijzing is wel een mogelijkheid.

  Praktische zaken

  • BCMM verleent geen rechtsbijstand indien een lid zijn zaak niet tijdig aanmeldt en de jurist daardoor de zaak niet goed en zorgvuldig kan behandelen. Houdt rekening met een responsetijd van enkele werkdagen.
  • BCMM verleent geen rechtsbijstand indien een lid niet alle van belang zijnde informatie en/of onjuiste informatie verstrekt.
  • Rechtsbijstand kan mogelijk niet verleend worden in het geval van een tegenstrijdig belang. BCMM tracht in dat geval een oplossing te vinden.

  Aansprakelijkheid

  • BCMM is niet aansprakelijk voor schade in verband met de verleende rechtsbijstand, inclusief het individuele advies, het gebruik van veel gestelde vragen of het gebruik van templates, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

  Klachten

  • In het geval van klachten aangaande rechtsbijstand kan een lid zich richten tot het dagelijks bestuur van BCMM. De klacht dient binnen een redelijke termijn schriftelijk en gemotiveerd aan de secretaris van het bestuur kenbaar te worden gemaakt, waarna de klacht in behandeling wordt genomen en eventueel wordt voorgelegd aan het bestuur.