Privacybeleid BCMM

Wij van Beroepsvereniging Componisten Multimedia (hierna: BCMM) hebben de privacy van de leden hoog in het vaandel. We zorgen er, als verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens, vanzelfsprekend voor dat de gegevens die je als lid met BCMM deelt, niet zomaar op straat komen te liggen. BCMM verzamelt en verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, en die gegevens worden tijdig gewist indien je niet langer lid wilt zijn. De doelen en het type persoonsgegevens vind je in dit privacybeleid.

Daarbij is voorop gesteld dat:

  • BCMM om je uitdrukkelijke toestemming vraagt als die noodzakelijk is voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • BCMM op de hoogte is van de rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteert.

Als je na het doornemen van ons privacybeleid of in het algemeen nog vragen hebt over het verwerken van je persoonsgegevens, kun je hierover contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

BCMM (Beroepsvereniging Componisten Multimedia)
Schollenbrugstraat 11-hs
1091 EZ Amsterdam
secretariaat@bcmm.nl

Doelen: waarvoor verwerken we de persoonsgegevens?

  • Om lid te kunnen worden en de ledenadministratie van BCMM up to date te houden;
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • Voor het in kaart brengen van de gender equality binnen BCMM;
  • Voor het aanbieden van collectieve kortingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Adres (straat, huisnummer, stad en postcode);
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • Pseudoniem/artiestennaam;
  • Buma/Stemra relatienummer;
  • Geslacht

Bewaartermijn

BCMM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Financieel hebben we een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar. Voor het overige bewaren we de persoonsgegevens van onze leden niet langer dan een periode van 2 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan de volgende maatregelen:

  • Ons bestuur en onze medewerker(s) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  • Alle personen die namens BCMM van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren jaarlijks in juli onze maatregelen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, maar alleen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internet omgeving van de BCMM site;
  • Het opslaan/bijhouden van de ledenadministratie;
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • De erkenning van subsidie ten behoeve van de vereniging;
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

De derde partijen die wij gebruiken voor verwerking van persoonsgegevens zijn BumaStemra, ClubCollect, Dropbox en Moosend.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

De rechten die je als lid hebt

Je hebt recht op inzage, correctie, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je in onze bestanden hebben. Eveneens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van de verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren in geval van een dergelijk verzoek.

Klachten

Indien je een klacht of een verzoek hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen. Weet dat je op basis van de AVG altijd het recht hebt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Laatste update: donderdag 14 april 2022