Op 15 maart 2017 is het Besluit billijke vergoeding artikel 25c Auteurswet in het Staatsblad gepubliceerd. Artikel 25c Auteurswet gaat onder meer over het gezamenlijk verzoek dat verenigingen van makers en exploitanten kunnen doen om de hoogte van een in een modelcontract overeengekomen billijke vergoeding door de minister van OCW te laten vaststellen. Dit besluit bevat nadere regels over de procedure en de advisering door de Raad voor cultuur. Ingevolge het Besluit van 30 maart 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit billijke vergoeding artikel 25c Auteurswet treedt dit Besluit in werking op 11 april 2017 (de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit is geplaatst).

Hierbij is afgeweken van de vaste verandermomenten en de minimale invoeringstermijn van twee maanden om makers en exploitanten nu reeds de mogelijkheid te bieden een verzoek om vaststelling van een billijke vergoeding te doen.